skip to Main Content

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас

Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).
Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.

Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.

Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас (https://kg.sofia.bg/#/home) и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас (https://kg.sofia.bg/#/home), като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в районните администрации.

Уважаеми родители,

В изпълнение на Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, съгласно чл. 5  от същото, Район „Средец“ продължава да приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини. Условията и сроковете остават, както са определени с „Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини“, до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

Родители, които отговарят на посочените по-долу условия, считано от 01.09.2022, могат да подадат заявление за компенсиране на разходите, заедно с искане за изплащане на компенсации за разходите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3-месечна до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, заедно с искане за изплащане на компенсация. Образците са публикувани след настоящата информация.

Условия за кандидатстване:

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред, определен от съответната община, и същото не е прието поради липса на свободни места;
 2. Детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;
 4. Родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;
 5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

 

До коя дата и къде трябва да бъдат подадени документите, за да могат родителите да получат помощта?

  • В срок до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, а именно: за месец септември 2022 г. – до 5.10.2022 г., за месец октомври 2022 г. – до 5.11.2022 г., за месец ноември 2022 г. – до 5.12.2022 г., за месец декември 2022 г. – до 05.01.2023 г, за месец януари 2023 г. – до 05.02.2023 г. и т.н.

 

Начин на подаване:

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Искане по образец
 3. Допълнително се прилагат следните документи:
  1. При договори сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група:
   • Договор за отглеждане, възпитание и обучение с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи. Договорът се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени.
   • платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.
   • Документ, удостоверяващ броя присъствени дни за отчетния период
  2. При договори сключени с физически лица:, се удостоверяват със следните документи:
   • договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице;
   • отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
   • копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 за физическото лице, страна по договора – диплома за придобита професионална квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
   • документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.
Back To Top