skip to Main Content

Указ № 28 за разпускане на 48 НС на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр.11 от 02.02.2023 г.)

Списък на местата за поставяне на избирателни списъци за провеждане на предстрочните избори на народни представители за НС, насрочени на 02 април 2023 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023г. с Указ № 28 от 31 януари 2023г. на Президента на Република България (обн. в ДВ, бр. 11/02.02.2023г.), Кметът на район „Средец” ще проведе консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на 23.02.2023г./четвъртък/ от 10.00ч. в сградата на района на ул. „Леге” № 6, ет.2, заседателна зала.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

Електронни услуги – избори

Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:
► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.
► Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us lugi/910001
910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us lugi/910002
910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us lugi/910003
910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20us lugi/910004
► Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

Важно за избирателите в изборите за народни представители за НС, насрочени за 02.04.2023 г.

Уважаеми съграждани,
Във връзка с краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от ИК) и подаване на заявления и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК), Ви уведомяваме, че отдел „ГРАО“ на район „СРЕДЕЦ“ – СО, ще работи в съботни дни на 18.03.2023 г. и на 25.03.2023 г. с работно време от 9,00 ч. до 17.30 часа.

За избирателите с трайни увреждания
Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място, подават Заявление по образец – Приложение № 67-НС
Към заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия секция се прилагат копие от документи от ТЕЛК/НЕЛК за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Саморъчно подписаното Заявление се подава от гражданите с постоянен или настоящ адрес (когато е направено искане съгласно чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес) в район „Средец“ по един от следните начини:

  • имейл info@sredec-sofia.org
  • факс 02 / 986-18-37
  • пощата до район “Средец” на ул. “Леге” 6
  • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – изборите за народни представители на 02 април 2023 г – https://www.sofia.bg/en/election
  • в деловодството на район „Средец“ от упълномощено лице без необходимост от нотариална заверка.
    Заявлението се подава не е по-късно от 14 дни преди изборния ден т.е. до 18-ти март 2023. В случай, че е образувана подвижна избирателна секция -ПСИК, гражданите с трайни увреждания могат да подадат Заявление Приложение № 67-НС по гореописаните начини до 27 – ми март 2023 г., за да бъдат дописани в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (съгласно чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114 от ИК) Приложение № 25-НС Удостоверението се издава от органите по чл. 23, ал. 1 ИК и се приема лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Заявлението се подава на място в районната администрация;
Срок: до 17:30 часа на 18 – ти март 2023 г.

Заявление за вписване при избор на списък по настоящ адрес (съгласно чл.36, ал.1от ИК) – Приложение № 21-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района, чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 18 – ти март 2023 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (съгласно чл. 43, ал. 1, ИК) – Приложение № 17-НС Заявлението се предлага на място в администрацията на района или чрез интернет страницата на Столична община или чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписано с електронен подпис;
Срок: до 17:30 часа на 25 – ти март 2023 г.

Други Заявления и декларации за избиратели във връзка изборите за народни представители на 02 април 2023 г.:

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/documents

Back To Top