skip to Main Content

logo-malkoУважаеми съграждани,

 

Съгласно Етичния кодекс на общинските съветници и служителите от Столична община, приет с решение № 253, протокол № 24 от 22.07.2004 г. на Столичния общински съвет, служителите от общинската, в т. ч. от районните администрации

 

СА ДЛЪЖНИ:

 Да обслужват гражданите професионално, с грижа и отзивчивост, като им предоставят необходимата консултантска помощ и информация.

 Да изпълняват задълженията си, като създават условия за добросъвестност, достъпност и равнопоставеност на разглежданите случаи.

 Да извършват административното обслужване своевременно, като запознават гражданите със законовите основания за действията си.

 Да не допускат в своята работа създаването или разпространението на корупционни практики.

 Да спазват закона и етичните правила, свързани със служебните им функции.

 

Съгласно европейското законодателство всеки гражданин има право да получи справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване.

Това право включва:

 Задължението на служителите да изслушват всеки гражданин, преди срещу него да бъдат предприети неблагоприятни мерки.

 Гражданинът има право да бъде възмездяван за всички вреди, причинени от административните органи или техни служители.

 

Back To Top