Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 41 03 сеп 2018

  Съобщение до собствениците, носители на ограничени вещи права в ЕС на ул. "Хан Крум" 25,УПИ ІХ-163, кв.419, м. „ГГЦ-Зони Г-8 и Г-10”, имот с идентификатор 68134.103.163:

  Прочетете повече
 • 40 28 авг 2018

  Становище относно: Инвестиционно предложение за изграждане на многоетажен паркинг в УПИ III-105, кв. 19, по плана на гр. София, м. „Трета извънградска част, район „Средец“ – Столична община

  Прочетете повече
 • 39 14 авг 2018

  Инвестиционно предложение от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД, за обект: „МНОГОЕТАЖЕН ПАРКИНГ” в УПИ ІІІ-105-за многоетаже нпаркинг, кв.19, м.”Третаизвънградска част”, район "Средец"-СО

  Прочетете повече
 • 38 13 авг 2018

  Съобщаване на проект ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ V-81 „за ЖС, офиси и ПГ“ и УПИ IV-80 „за ЖС“, кв.10, м.“Трета извънградска част“

  Прочетете повече
 • 37 01 авг 2018

  ОВОС- УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №28-30-ТОПЛОПРОВОД

  Прочетете повече
 • 36 27 юли 2018

  Съобщаване до заинтересованите лица на „ПУП – РУП” на УПИ III–123, (ПИ с идентификатор 68134.100.123 по КККР), включващ УПИ I-121, УПИ II-122, , УПИ IV-124, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София

  Прочетете повече
 • 35 03 юли 2018

  Издадена виза за промяна на предназначението от нежилищно в нежилищно (от УПИ „за телефонна палата“ в УПИ „за многофункционална обществено обслужваща сграда“) за инвестиционно проектиране и реконструкция, преустройство, надстрояване и промяна на предназначението на съществуващата пет етажна сграда с идентификатор 68134.101.33.1 и изграждане на подземни гаражи в поземлен имот на ул.“Ген. Й.В.Гурко“№4, гр.София

  Прочетете повече
 • 34 03 юли 2018

  Съобщение за ОВОС по постъпило инвестиционно предложение на постъпило инвестиционно предложение от „АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.106.236.4 , изграждане на нова стълба , реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ с идентификатор 68134.106.236.5 в УПИ ХІ-14 „за банка”, кв.456а, м. „Център – Зона „А”-юг”, ул. „Кракра” № 16”

  Прочетете повече
 • 33 19 юни 2018

  Постъпило инвестиционно предложение за „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ на жилищна сграда, местонахождение : на ул. „Уйлям Гладстон” № 43,”район „Средец”

  Прочетете повече
 • 32 14 юни 2018

  Разрешение за поставяне №65 от 25.05.2018г за "Обществени информационни елементи: тристени

  Прочетете повече