Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 36 01 авг 2018

  ОВОС- УЛ."ИВАН ВАЗОВ" №28-30-ТОПЛОПРОВОД

  Прочетете повече
 • 35 27 юли 2018

  Съобщаване до заинтересованите лица на „ПУП – РУП” на УПИ III–123, (ПИ с идентификатор 68134.100.123 по КККР), включващ УПИ I-121, УПИ II-122, , УПИ IV-124, УПИ V-126, УПИ VI-125, кв. 482 и УПИ I – за общ. обсл. и админ., кв. 481, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, гр.София

  Прочетете повече
 • 34 03 юли 2018

  Издадена виза за промяна на предназначението от нежилищно в нежилищно (от УПИ „за телефонна палата“ в УПИ „за многофункционална обществено обслужваща сграда“) за инвестиционно проектиране и реконструкция, преустройство, надстрояване и промяна на предназначението на съществуващата пет етажна сграда с идентификатор 68134.101.33.1 и изграждане на подземни гаражи в поземлен имот на ул.“Ген. Й.В.Гурко“№4, гр.София

  Прочетете повече
 • 33 03 юли 2018

  Съобщение за ОВОС по постъпило инвестиционно предложение на постъпило инвестиционно предложение от „АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.106.236.4 , изграждане на нова стълба , реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ с идентификатор 68134.106.236.5 в УПИ ХІ-14 „за банка”, кв.456а, м. „Център – Зона „А”-юг”, ул. „Кракра” № 16”

  Прочетете повече
 • 32 19 юни 2018

  Постъпило инвестиционно предложение за „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ на жилищна сграда, местонахождение : на ул. „Уйлям Гладстон” № 43,”район „Средец”

  Прочетете повече
 • 31 14 юни 2018

  Разрешение за поставяне №65 от 25.05.2018г за "Обществени информационни елементи: тристени

  Прочетете повече
 • 30 12 юни 2018

  Заповед РА50-426 от 01.06.2018г. за отмяна на Схема №01.06 от 12.04.2012г за поставяне на две мобилни търговски съоръжения пред Народен театър „Иван Вазов“

  Прочетете повече
 • 29 08 юни 2018

  Инвестиционно предложение от ПЪРВА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА, за : „ВРЕМЕНЕН ОТКРИТ ПАРКИНГ”

  Прочетете повече
 • 28 06 юни 2018

  ПОДМЯНА на улична канализация и уличен водопровод по ул. „Кузман Шапкарев” в участъка от ул. „Ген.Гурко” до ул. „Иван Вазов”, кв. Центъра- район Средец”

  Прочетете повече
 • 27 17 май 2018

  Одобрен проект от главния архитект на София за преместваем обект НАВЕС на ул. "Шишман" 32

  Прочетете повече