Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 91 08 авг 2019

  Инвестиционно предложение от „РИЛА ЦЕНТЪР” ЕООД за „Изграждане на един водочерпателен и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци , с дълбочина 70 м всеки, за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели /почистване на тоалетни/ на хотел „Рила“, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6“.

  Прочетете повече
 • 90 07 авг 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на проект за „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I– за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1, гр. София

  Прочетете повече
 • 89 16 юли 2019

  Получено разрешение за строеж №166/09.07.2019г. и одобрен проект за обект: „Укрепване на физкултурен салон, съгласно конструктивно обследване на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II“ №72, кв.17А, м.”III-та извънградска част“, гр. София

  Прочетете повече
 • 88 12 юли 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от ЮЛИАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ , за :„ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ “,местоположение: УПИ ХIII-156, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.156, ул.“Добромир Хриз“ № 19, район „Средец“- Столична община

  Прочетете повече
 • 87 12 юли 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от „Експреском“ ЕООД , за :„ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ОГРАДА“, местоположение: УПИ ХIII-155, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.155, ул.“Добромир Хриз“ № 21, район „Средец“- Столична община

  Прочетете повече
 • 86 10 юли 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-125/02.07.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №49 от 14.03.2019г. за обект: „ФОНТАН НА ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ“ ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛОЩАДКОВИ ВРЪЗКИ“, намиращ се в ПИ с идентификатор 68134.101.106, м.“Центъра“ район Средец, по плана на гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече
 • 85 05 юни 2019

  Мотивираното предложение за изменение на действащия план за регулация на УПИ VI-6,8, кв.27, м. „Трета извънградска част“ се изразява в урегулиране на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.109.169 по имотни граници и свързаното с това изменение на границите на УПИ VI-6,8 , с което се създават нови,УПИ IX-169- за ЖС /ул. „Лакатица“ № 6/ и УПИ VI-8 /ул. „Николай Ракитин“ № 7,9 и 11/, кв.27, м. „Трета извънградска част“- район „Средец“

  Прочетете повече
 • 84 04 юни 2019

  Инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-147/1/28.05.2019г. от „ МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД , за обект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ- трета метролиния към квартал „Слатина“

  Прочетете повече
 • 83 03 юни 2019

  Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ- София , вх. № РСЦ19-ДИ04-154/3/ 31.05.2019г. от „Полиграфия офис център“ЕАД , за обект:„ПОЛИГРАФИЯ“ – Административни сгради-гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 47а, УПИ ІІ, кв.19, в. „Трета извънградска част“-преустройство на съществуващи сгради/имот с идентификатор 68134.108.239/,
  ПОДОБЕКТ ЗА ДОВЪРШВАНЕ на преустройство на съществуваща сграда-Депо в подземен гараж и надземен паркинг /сграда с идентификатор 68134.108.239.8/“

  Прочетете повече
 • 82 17 май 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-95/16.05.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №295 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 2“ (част „Паркоустройство и благоустройство“), район Средец , гр. София, и за разпореждане на Предварително изпълнение на Заповедта

  Прочетете повече