Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 72 11 мар 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от АИППМПДМ „Д.С.Дент –д-р Калоян Стойчев" ЕООД за : „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на жилище в АМБУЛАТОРИЯ- ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" местонахождение: бул. „Eвлоги и Христо Георгиеви" № 46

  Прочетете повече
 • 71 07 мар 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Заповед №РА51-34/19.02.2019г. за допълване на Разрешение за строеж №296 от 20.11.2015г. за обект: „ИЗГРАЖДАНEqВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ – ЗОНА 4“, в обхват: „между ул. „Г.С.Раковски“, ул.„Московска“, ул.„В.Левски“, бул.„В.Левски“, бул. „Цар Освободител“ пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължението на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г.С.Раковски“, район Оборище и район Средец на Столична община, гр. София

  Прочетете повече
 • 70 20 фев 2019

  Съобщаваме, че в район“Средец“ е постъпила Заповед №РА50- 90/ 07.02.2019г. на Главния архитект на Столична община, с която е разрешено изработване на проект за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХVII-„за жилищно строителство“, кв.15, м. „Трета извънградска част“, ПИ с идентификатор 68134.108.116 по КККР, с административен адрес: ул. „Светослав Тертер“, №1, 3, 5.

  Прочетете повече
 • 69 18 фев 2019

  Инвестиционно предложение от „ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД , относно : ДОВЪРШВАНЕ НА ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ПРИ МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“/МС 9-I/

  Прочетете повече
 • 68 13 фев 2019

  Инвестиционно предложение от „Б Т К ” ЕАД, за :„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЕМО- ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ с местоположение върху част от покривното пространство на сграда с идентификатор 68134.104.51.1бул. „Васил Левски” №15

  Прочетете повече
 • 67 13 фев 2019

  Инвестиционно предложение от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД „МНОГОЕТАЖЕН ПАРКИНГ” с местоположение: в УПИ III-105-за многоетажен паркинг, кв.19, м.”Трета извънградска част”, с идентификатор по кадастралната карта 68134.108.240

  Прочетете повече
 • 66 13 фев 2019

  Инвестиционно предложение от „А1 БЪЛГАРИЯ ” ЕАД, за: „БАЗОВА СТАНЦИЯ SOF2095.A000 BLD С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 1800-2100MZ НА „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД SOF0354.A000 местоположение бул.”Цариградско шосе” № 47-а , бл.Б и В

  Прочетете повече
 • 65 13 фев 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на Проект за Изменение на плана за регулация и застрояване и на Работен устройствен план „ИПРЗ и РУП” на УПИ I–336 в кв. 468, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“,с административен адрес ул.“Кузман Шапкарев“ №3

  Прочетете повече
 • 64 07 фев 2019

  Постъпило инвестиционно предложение от ОГНЯН ДИМИТРОВ КОЕВ , за : „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА“, ул.“Добромир Хриз“ № 3

  Прочетете повече
 • 63 05 фев 2019

  Инвестиционно предложение от „МДМ България” ЕООД , за : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА С ПРОМЯНА НАКЛОНА И РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С МАГАЗИНИ В АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ И МАГАЗИНИ“

  Прочетете повече