Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

 • 111 07 апр 2020

  Съобщаване на заинтересованите лица на "схема за поставяне на елемент на градското обзавеждане - стойка на велосипеди" в ПИ с идентификатор 68134.100.126, район „Средец“, с административен адрес ул. „Аксаков“ №5

  Прочетете повече
 • 110 03 апр 2020

  Съобщаване на заинтересованите лица на виза за „промяна на предназначението от нежилищно в нежилищно (от УПИ III-105 „за многоетажен паркинг“ в УПИ III-105 „за офис сграда“) и за инвестиционно проектиране на офис сграда в обема на предвидената по РУП сграда (както на съществуващата така и на надстройката ѝ), и изграждане на 4 нива подземни гаражи в поземлен имот с идентификатор 68134.108.240 (УПИ III-105 „за офис сграда“)“ , КВ.19, м. “ТРЕТА ИЗВЪНГРАДСКА ЧАСТ”, с административен адрес ул. „Владимир Василев” №2.

  Прочетете повече
 • 109 02 апр 2020

  Съобщаване на заинтересованите лица на проект: 'Схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за достъпна среда' в ПИ с идентификатор 68134.109.39, СТОЛИЧЕН КОЛОДРУМ СЕРДИКА, район "Средец"

  Прочетете повече
 • 108 26 мар 2020

  Издадена виза за инвестиционно проектиране на асансьор за осигуряване на достъпна среда към съществуваща 6-етажна многофамилна жилищна сграда разположена в ПИ с идентификатор 68134.104.126, попадащ в УПИ ІII-20,21- „за жилищно строителство и здравно заведение“, кв.430, м. „Зони Г- Центъра” (част), с административен адрес бул. „Васил Левски“ №7

  Прочетете повече
 • 107 23 мар 2020

  Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за : „Преустройство на базова станция № 1030,върху сграда с идентификатор 68134.100.85.1,гр.София,пл. „Народно събрание“№ 3, район „Средец“,Столична община“.

  Прочетете повече
 • 106 21 фев 2020

  Постъпило инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1685, върху сградата с идентификатор 68134.103.236.1”, бул. „Патриарх Евтимий” №20

  Прочетете повече
 • 105 16 яну 2020

  Съобщаване до заинтересованите лица съгласно чл.15 от АПК на Заповед №РА50-1028 от 20.12.2019г., която изменя разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г за: „Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“, разположен на площадка „Мавзолей“, пл. „Княз Александър I“ – „Градска градина“, гр. София. Увеличава се срока от 1 (една) година на 2 (две) години

  Прочетете повече
 • 104 09 яну 2020

  Ремонт и обновяване на Парк „Борисова градина“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1 001-039 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

  Прочетете повече
 • 103 09 дек 2019

  Одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-3,4,5 и образуване на нови УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, и работен устройствен план (РУП) за УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, кв. 33, м. „III-та извънградска част”, район „Средец“

  Прочетете повече
 • 102 06 дек 2019

  Съобщаване до заинтересованите лица на одобрения със заповед №РА50-726 от 07.10.2019г. на Главния архитект на Столична община „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I– за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1, гр. София

  Прочетете повече