Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

 • 9 12 авг 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 8/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в сградата на 12 СОУ „Цар Иван Асен II”, 12 СОУ „Цар Иван Асен II”, с адрес: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, по обособени позиции, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 8 12 авг 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 9/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в сградата на 133 СОУ „А. С. Пушкин”, с идентификатор 68134.100.186.1, ул. „Цар Иван Шишман” № 1, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 7 12 авг 2015

  Столична община - район „Средец” обявява конкурс № 10/ 12.08.2015 г. относно отдаване под наем на ученически стол /кухня майка/ и ученически бюфет в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов”, ул. „Шипка” № 40, по обособена позиция, за срок от 3 /три/ календарни години.

  Прочетете повече
 • 6 22 май 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец“, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 6 /шест/ кв.м., Група № 16.

  Прочетете повече
 • 5 22 май 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец“, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 3 /три/ кв.м., Група № 4.

  Прочетете повече
 • 4 03 апр 2015

  Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции, находящи се в гр. София, район „Средец“,

  Прочетете повече
 • 3 03 апр 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Печатница с площ от 220 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находяща се в Общински културен институт „Столична библиотека” с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Славейков” № 4 /съгласно АОС № 095/12.01.1998г., Скица на сграда № 64840/31.10.2013г. и Скица на поземлен имот № 64838/31.10.2013г./

  Прочетете повече
 • 2 27 мар 2015

  Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост-Клуб-ресторант с площ от 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт „Столична библиотека” с адрес: гр. София, район „Средец”, пл. „Славейков” № 4 /съгласно АОС № 095/12.01.1998г., Скица на сграда № 64840/31.10.2013г. и Скица на поземлен имот № 64838/31.10.2013г./

  Прочетете повече
 • 1 27 мар 2015

  Предмет на публично оповестения конкурс е „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов проект, за продажба на ядки и цигари, по локална схема - група № 2-02-01, одобрена от Главния архитект на гр. София, находящ се на територията на район „Средец”, ж.к. „Яворов”, ул. „Цар Иван Асен” II и ул. „Н.В.Гогол”, с площ от 3 /три/ кв.м.

  Прочетете повече