Столична Община Район "Средец"

Нормативни документи

Наредби

НАРЕДБА за общинската собственост;

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община;

НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община;

НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община;

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията  на Столична община;

НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община;

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община.