Столична Община Район "Средец"

Нормативни документи

Етичен кодекс

За поведение на служителите в  администрацията на район „Средец” - СО

 Този Кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в  администрацията на район „Средец” -СО и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на местната изпълнителна власт.

 Всеки служител, при осъществяване на  своята дейността в администрацията,  спазва принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност, пред обществото и в служебната йерархия.

І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Служителят  изпълнява задълженията си и извършва административното обслужване законосъобразно, компетентно, своевременно, точно, добросъвестно и без пристрастие, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, за да бъде обслужването достъпно за всеки.
Служителят се произнася без забава по исканията на гражданите и им предоставя цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и интереси при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Служителят се отнася любезно и възпитано, без проява на грубост и на дискриминация, зачитайки правата и достойнството на лицата, които  обслужва.
Служителят при извършване на административното обслужване предоставя качествена услуга, демонстрирайки любезно и отзивчиво отношение към гражданите.
Служителят има поведение, което не накърнява престижа на държавната служба в своя обществен и личен живот.

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Служителят  изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят и не използва служебното си положение за облагодетелстване за свой или чужд интерес.
Служителят спазва служебната йерархия и стриктно изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и ръководни служители от администрацията, когато те са правомерно издадени и не съдържат очевидно за него правонарушение.
Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрацията, като не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения.

ІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

В отношенията с колегите си служителят  проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което да уронва тяхното достойнство и професионална дейност чрез действия и публични изказвания.
Служителят съдейства на колегите си при изпълнение на служебните задължения, подхождайки добронамерено, етично и отговорно, като спомага за изграждането на ежедневна екипност на работа между отделните структурни звена на администрацията.
Със своето лично поведение, отговорност и лоялност служителят трябва да дава пример на другите служители, а заемащите ръководни длъжности служители и по отношение на подчинените си.

ІV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Служителят не участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересувани лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
При възлагане на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят своевременно уведомява своя пряк ръководител.
Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси и не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.
Служители, които са напуснали администрацията, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

V. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави, като се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, запазвайки спокойствие и контролирайки поведението си.
Всеки служител в администрацията спазва благоприличие и делови вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, която представлява.
Служителят не участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на администрацията.
Служителят придобива и управлява личното си имущество по начин, по който да се позволява неговото законово доказване.
Служителят трябва да защитава и опазва общинската собственост и да не я използва за други дейности, освен за предвидените.
Служителят трябва да информира или докладва на съответния ръководител случаите на разхищение, злоупотреба или корупция.
Служителят не може да упражнява дейности, посочени в Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При неспазване нормите на поведение записани в настоящия Етичен кодекс и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
При първоначално стъпване в длъжност, ръководителят на звено „Човешки ресурси” е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този Етичен кодекс и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
При разработването на Етичния кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация са използвани законовите разпоредби на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация във връзка с чл. 28 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 19 от Кодекса на труда и чл. 11, ал. 2, т. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед № РД-09-450/30.12.2013 г. на Кмета на район „Средец”.