Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 10 12 апр 2015

  Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси

  Прочетете повече
 • 9 27 мар 2015

  На основание заповед № СО-РД-09-08-82/13.08.2014г. на Кмета на Столична община и чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет /Приета с Решение №138 по Протокол №73 от 09.03.2006г., изм. и доп. с Решение №2 по Протокол №75 от 22.01.2015г./ на СОС, Столична община - район "Средец" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на част от имот - публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов проект, по локална схема - група № 2-02-01, одобрена от Главния архитект на гр. София, с предназначение - павилион за продажба на ядки и цигари, находящ се на територията на район "Средец", ж.к. "Яворов", ул."Цар Иван Асен II" и ул."Н.В.Гогол", с площ от 3.00 кв.м.

  Прочетете повече
 • 8 27 мар 2015

  На основание заповед № СО-РД-09-08-130/07.11.2014г. на Кмета на Столична община и чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет /Приета с Решение №138 по Протокол №73 от 09.03.2006г., изм. и доп. с Решение №2 по Протокол №75 от 22.01.2015г./ на СОС, Столична община - район "Средец" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост - Клуб-ресторант с площ 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт "Столична библиотека" с адрес: гр. София, район "Средец", пл. "Славейков"№4.

  Прочетете повече
 • 7 26 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от "СОФИЙСКА ВОДА" АД ЗА "Реконструкция на съществуващ канал по ул."Христо Белчев": с начална ревизионна шахтана ул."Христо Белчев" №15 до ул."Алабин П.Вл.", район "Средец", Столична община."

  Прочетете повече
 • 6 26 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от "БОЛСА" ЕООД за: "Сезонна лятна кухня - едноетажно допълващо застрояване и едноетажно подземно застрояване към съществуваща двуетажна сграда", в УПИ III-7"за обществено строителство", кв.487, м."Центъра", бул."Цар Освободител" №18, район "Средец", Столична община."

  Прочетете повече
 • 5 11 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от РАЧО СТЕФАНОВ РИБАРОВ за: 1. "Възстановяване на югозападна част на еднофамилна жилищна сграда и реконструкция на цялата сграда". 2. "Реконструкция и преустройство на съществуваща второстепенна постройка, изградена до плътните огради на вътрешните граници на урегулирания поземлен имот", с административен адрес, ул. "Иван Вазов" №7, СО - район "Средец", УПИ XVII, кв.457, м. "Центъра", с идентификатор 68134.100.258.

  Прочетете повече
 • 4 09 фев 2015

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН "СРЕДЕЦ",

  Във връзка с писмо на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящите избори за общински съветници и кметове през 2015 г., Ви уведомяваме за следното:

  Прочетете повече
 • 3 03 фев 2015

  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме. че в район "Средец" са постъпили одобрените с Решение на СОС №833 по протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект "Трети метродиаметър на Софийски метрополитен" и свързаните с него изменения на планове за регулация и план-схеми на мрежите и съоръжеията на инженерната структура

  Прочетете повече
 • 2 30 яну 2015

  На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщавам, че с Решение на СОС №821 по протокол №73, т.21 от 18.12.2014г. е одобрен Подробен Устройствен План (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура на м. "Зони-Г-Центъра" (част)...

  Прочетете повече
 • 1 28 яну 2015

  ЗАПОВЕД № СО РД-09-08-142 от 09.12.2014г.

  Като взех предвид писмо № СО-0801-226/28.11.2014г. във връзка с доклад № ПО 0700-68/28.11.2014г. на район "Средец" за провеждане на публично оповесетен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти - публична общинска собственост /части от тротоари, площади, алеи/ за разполагане на осем броя мобилни търговски съоръжения /открити щандове за сладолед със сезонен режим на работа от 15 април до 15 септември/ на територията на район "Средец" по обособени позиции, обявен със Заповед № СО-РД-09-08-43/21.05.2014г. и на основание чл.48, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА ....

  Прочетете повече