Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 6 26 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от "БОЛСА" ЕООД за: "Сезонна лятна кухня - едноетажно допълващо застрояване и едноетажно подземно застрояване към съществуваща двуетажна сграда", в УПИ III-7"за обществено строителство", кв.487, м."Центъра", бул."Цар Освободител" №18, район "Средец", Столична община."

  Прочетете повече
 • 5 11 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от РАЧО СТЕФАНОВ РИБАРОВ за: 1. "Възстановяване на югозападна част на еднофамилна жилищна сграда и реконструкция на цялата сграда". 2. "Реконструкция и преустройство на съществуваща второстепенна постройка, изградена до плътните огради на вътрешните граници на урегулирания поземлен имот", с административен адрес, ул. "Иван Вазов" №7, СО - район "Средец", УПИ XVII, кв.457, м. "Центъра", с идентификатор 68134.100.258.

  Прочетете повече
 • 4 09 фев 2015

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА РАЙОН "СРЕДЕЦ",

  Във връзка с писмо на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящите избори за общински съветници и кметове през 2015 г., Ви уведомяваме за следното:

  Прочетете повече
 • 3 03 фев 2015

  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщаваме. че в район "Средец" са постъпили одобрените с Решение на СОС №833 по протокол №73, т.33 от 18.12.2014г. проект за специализиран подробен устройствен план за метрополитен с метростанции за обект "Трети метродиаметър на Софийски метрополитен" и свързаните с него изменения на планове за регулация и план-схеми на мрежите и съоръжеията на инженерната структура

  Прочетете повече
 • 2 30 яну 2015

  На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщавам, че с Решение на СОС №821 по протокол №73, т.21 от 18.12.2014г. е одобрен Подробен Устройствен План (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура на м. "Зони-Г-Центъра" (част)...

  Прочетете повече
 • 1 28 яну 2015

  ЗАПОВЕД № СО РД-09-08-142 от 09.12.2014г.

  Като взех предвид писмо № СО-0801-226/28.11.2014г. във връзка с доклад № ПО 0700-68/28.11.2014г. на район "Средец" за провеждане на публично оповесетен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти - публична общинска собственост /части от тротоари, площади, алеи/ за разполагане на осем броя мобилни търговски съоръжения /открити щандове за сладолед със сезонен режим на работа от 15 април до 15 септември/ на територията на район "Средец" по обособени позиции, обявен със Заповед № СО-РД-09-08-43/21.05.2014г. и на основание чл.48, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА ....

  Прочетете повече