Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 16 21 май 2015

  Списък на нуждаещите се от лични асистенти в район „Средец“, одобрени на първия етап от разглеждането на документи
  СО – Район „Средец“ работи в партньорство с Агенция социално подпомагане по европейския проект „Нови възможности за грижа”, програма „Личен асистент”. По този проект се одобряват личните асистенти, които се грижат за хора с определена група инвалидност.

  Прочетете повече
 • 15 19 май 2015

  Столична община - район „Средец“ напомня на етажните собственици да проведат общи събрания, на които да изберат управителни органи - домоуправител и касиер

  Прочетете повече
 • 14 11 май 2015

  На основание заповед № СО15-РД-09-540/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, се открива процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2015 г.
  Краен срок за подаване на проектните предложения – до 17.00 ч. на 01.06.2015 г. в деловодството на район „Средец” – ул. „Леге” 6, за територията на район „Средец”.

  Прочетете повече
 • 13 29 апр 2015

  Кметът на район „Средец“ уведомява, че предстои II – ри етап на традиционното пролетно почистване на гр. София през 2015 год. - под наслов” „За едно по-чисто лято”, което ще се проведе от 16.05. до 22.05.2015 г.

  Прочетете повече
 • 12 23 апр 2015

  Уведомяваме Ви, че на 27.04.2015 г., район „Средец” ще проведе дискусионна среща с представители на сдруженията на собствениците и представители на управителни органи и етажни собственици на сгради в режим етажна собственост

  Прочетете повече
 • 11 23 апр 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

  Прочетете повече
 • 10 12 апр 2015

  Обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси

  Прочетете повече
 • 9 27 мар 2015

  На основание заповед № СО-РД-09-08-82/13.08.2014г. на Кмета на Столична община и чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет /Приета с Решение №138 по Протокол №73 от 09.03.2006г., изм. и доп. с Решение №2 по Протокол №75 от 22.01.2015г./ на СОС, Столична община - район "Средец" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на част от имот - публична общинска собственост /част от тротоар/, където е предвидено разполагането на един брой преместваем търговски обект /павилион/, изработен по типов проект, по локална схема - група № 2-02-01, одобрена от Главния архитект на гр. София, с предназначение - павилион за продажба на ядки и цигари, находящ се на територията на район "Средец", ж.к. "Яворов", ул."Цар Иван Асен II" и ул."Н.В.Гогол", с площ от 3.00 кв.м.

  Прочетете повече
 • 8 27 мар 2015

  На основание заповед № СО-РД-09-08-130/07.11.2014г. на Кмета на Столична община и чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет /Приета с Решение №138 по Протокол №73 от 09.03.2006г., изм. и доп. с Решение №2 по Протокол №75 от 22.01.2015г./ на СОС, Столична община - район "Средец" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост - Клуб-ресторант с площ 247 /двеста четиридесет и седем/ кв.м. за срок от 5 /пет/ години, находящ се в Общински културен институт "Столична библиотека" с адрес: гр. София, район "Средец", пл. "Славейков"№4.

  Прочетете повече
 • 7 26 мар 2015

  На основание чл.4. ал.2 и чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в район ”Средец” е постъпило инвестиционно предложение от "СОФИЙСКА ВОДА" АД ЗА "Реконструкция на съществуващ канал по ул."Христо Белчев": с начална ревизионна шахтана ул."Христо Белчев" №15 до ул."Алабин П.Вл.", район "Средец", Столична община."

  Прочетете повече