Столична Община Район "Средец"

Съобщения

 • 2 30 яну 2015

  На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ Ви съобщавам, че с Решение на СОС №821 по протокол №73, т.21 от 18.12.2014г. е одобрен Подробен Устройствен План (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване, заедно с план-схемите на техническата инфраструктура на м. "Зони-Г-Центъра" (част)...

  Прочетете повече
 • 1 28 яну 2015

  ЗАПОВЕД № СО РД-09-08-142 от 09.12.2014г.

  Като взех предвид писмо № СО-0801-226/28.11.2014г. във връзка с доклад № ПО 0700-68/28.11.2014г. на район "Средец" за провеждане на публично оповесетен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти - публична общинска собственост /части от тротоари, площади, алеи/ за разполагане на осем броя мобилни търговски съоръжения /открити щандове за сладолед със сезонен режим на работа от 15 април до 15 септември/ на територията на район "Средец" по обособени позиции, обявен със Заповед № СО-РД-09-08-43/21.05.2014г. и на основание чл.48, ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА ....

  Прочетете повече