Столична Община Район "Средец"

Карта на района

Кадастрална карта на район Средец на места за разхождане на кучета

Картите са с актулно съдържание за: улична мрежа, жп линии, адресна номерация, номера на блокове, жилищни, обществени и промишлени зони, паркове и градини, наименования на квартали и жилищни комплекси, граници и имена на райони, хидрография - реки, езера, язовири с техните наименования, гори и др.

Кадастрална карта на район Средец на места за разхождане на кучета | Sredec_kucheta_optimized.png