Столична Община Район "Средец"

Новини

Учреди се Съвет на общността към РА Средец

На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвета на общността към РА Средец.

Събралите се представители на гражданската общност и бизнеса - Александър Гърдев (Управител на „Вход мениджър” ООД), Андрей Врабчев (активен гражданин на района), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелсътво към ОДЗ 18 – София”), Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България), Mария Кавлакова (активен гражданин на района), Стефан Ангелов (активен гражданин на района) - учредиха Съвет на общността към РА Средец.

Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:

  • да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;
  • да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;
  • да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;
  • да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;
  • да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец.

Основните принципи, на които се основава работата на съвета са: откритост и прозрачност; активно участие и ангажираност; ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението); реципрочност/обратна връзка; приемственост и цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен.

Повече информация за Съвета може да намерите в раздел "Съвет"