Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Предмет на открития конкурс

  1. Ремонт на покрив и мълниезащита в 06-то ОУ "Граф Игнатиев"
  2. Ремонт на санитарни възли и ВиК инсталации в 38-мо ОУ "В. Априлов"
  3. Подмяна на вътрешна дограма; ремонт на санитарни възли; ремонт на съблекални и ел. инсталация в 127-мо СОУ "Иван Денкоглу"
  4. Ремонт на ВиК /сутерен/; офиси в ЦДГ 113 "Лъвче"

Гаранцията за участие е в размер на 150 лв., която се внася в брой в касата на район “Средец”, ул. “Леге” № 6, ет.1.

Цената на конкурсната документация е 50/петдесет/ лв. с ДДС, която се внася в касата на района.

Документацията за участие се получава, след публикуване на обявата, срещу квитанцията за заплащането й в служба БИАДО, етаж 1 до изтичане на срока за подаване на офертите.

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 16 ч. на 25.08.2008г. включително, в сградата на район 'Средец', ул. 'Леге' № 6, ет.1-деловодство. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 дни.

Съгласно заповед № РД-09-3595/18.07.2008г. на Кмета на СО крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения, публична общинска собственост, за осъществяване на дейностите по ученическото хранене в 6-то ОУ “Гр. Игнатиев” /стол и бюфет/, ул. “6-ти септември” № 16 е удължен с 15 дни от 25.08.2008г. на 08.09.2008г. до 16:00ч. включително, в сградата на район 'Средец', ул. 'Леге' № 6, ет.1-деловодство, тъй като в първоначално обявения срок не са постъпили оферти.


Назад