Столична Община Район "Средец"

Новини

Всички образци на документи за търговска дейност са публикувани на страницата на район „Средец“

С цел улесняване на търговците, които искат да регистрират стопанска дейност на територията на район „Средец“, на интернет страницата на района са публикувани всички образци на документи за регистрация и контрол на търговска и стопанска дейност.

В рубрика „Услуги“ , в подрубриката: „Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност“,  е публикувана информация за видовете услуги и необходимите документи, които трябва да се подават, както и какъв е срокът за предоставяне на въпросната услуга и каква е таксата.

Качени в word формат са необходимите декларации и заявления, които могат да се разпечатат и попълнят от търговците, а имено:

  • Декларация за обстоятелствата по чл.5, ал. 1, т.1 и ал.2, т.1 и чл.31, ал.4, т. 1, във връзка с ал.5 от НРУИТДТСО,  тоест че фирмата е вписана в търговския Регистър към Агенция по вписванията.
  • Декларация, че представляващият фирмата е запознат с изисванията за информационно-указателни табели и ще  поставя всички фирмени табели в съответствие с общинския типов проект.
  • Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения  пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост.
  • Заявление за работно време на стационарен обект.
  • Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито  върху терен общинска собственост.
  • Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ).