Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 6/ 22.05.2015 г.

Предмет на настоящия публично оповестен конкурс представлява отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от  имоти – публична общинска собственост, по обособени позиции,  находящи се в гр. София, район „Средец“, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по типов проект, съгласно одобрена локална схема от Главния архитект на гр. София за поставяне на преместваеми търговски и обслужващи дейности, с площ от 3 /три/ кв.м., Група № 4.


Прилежащи документи

Назад