Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

План за застрояване и работен устройствен план на УПИ III–337 „за офиси“ в кв. 468, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул.“Иван Вазов“ №4, гр.София

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в УПИ III-337 „за офиси“, УПИ II-227„за офиси“, УПИ I-336 „за офиси“, стар I-„МС-Комитет по туризма“  в кв.468 и в УПИ I-„за театър“ в кв.480:

Съобщение № РСЦ21-ВК08-1616

На основание чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план - плана за застрояване и работен устройствен план „ПУП - ПЗ и РУП” на УПИ III–337 „за офиси“ в кв. 468, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул.“Иван Вазов“ №4, гр.София.
С проекта за „ПУП - ПЗ и РУП” се предвижда:
-към УПИ II-227„за офиси“ в кв.468 - Шестетажно сключено застрояване без отстъп към осветителната шахта и свободно застрояване с отстъп 3м от страничната регулационна линия.
-към стар I-„МС-Комитет по туризма“ в кв.468 - Двуетажно сключено застрояване и свободно шестетажно застрояване с отстъп 3м от страничната регулационна линия.
-към УПИ I-336 „за офиси“ в кв.468 - Свободно шестетажно застрояване с отстъп 3м от дъното на имота.
- Подземни гаражи на три нива, които заемат цялата площ на УПИ III–337 „за офиси“.
Проектът за  „ПУП - ПЗ и РУП” се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 12, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Заинтересуваните лица могат на направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за „ ПУП - ПЗ и РУП” съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.
Възраженията се адресират: „чрез район „Средец” до НАГ-СО“ и се подават в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”

 


Назад