Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение за : „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“, с административен адрес ул. „Добромир Хриз“ № 19“

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. „Леге" № 6             тел. 02/948 43 17 факс 02/9861837                         www.sredec-sofia.org


РСЦ21-ГР94-1426
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.4,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.В.бр.23/2003г.,изм. и доп.Д.В.бр.67/23.08.2019г./ Ви  у в е д о м в а м е, че  в район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение от Юлиан Николаев Атанасов/възложител/  за :  

„Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“,
намираща се в УПИ XIV-156 , кв.18, ПИ с идентификатор 68134.158.156, местност „Трета извънградска част“ по плана на гр.София, район „Средец“-СО, с административен адрес ул. „Добромир Хриз“ № 19“.

Обявата до заинтересованите лица и обществеността на район „Средец“, заедно с инвестиционното предложение на Юлиан Николаев Атанасов  са  поставени на информационното табло на СО - район „Средец”  на ул. „Леге” № 6 и са публикувани на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица в периода от 01.09.2021г. до 15.09.2021г.вкл.
Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, достъп до информацията на информационното предложение може да получите след предварителна заявка на тел. 02/948 43 57, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Становища,мнения или възражения от заинтересованите лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение/ИП/ се подават в писмен вид в законово установения срок до 15.09.2021г. в деловодството на район „Средец”,ул. „Леге” № 6 и пред РИОСВ, гр.София-1618,бул.„Цар Борис ІІІ” №136,ет.10, e-mail:riosv@riew-sofia.org


Арх.Кристиан Яричков
Главен архитект на район „Средец”

 


Назад