Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Кариери

Район „Средец” обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РСЦ21-РД09-167/25.08.2021 г. на Кмета на район „Средец”,
    ОБЯВЯВА КОНКУРС
    За длъжността:  Началник на отдел „Управление на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване”.


Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.
1. Кратко описание на длъжността:
Организира работата на отдела. Изпълнява ръководни и контролни функции. Оказва методическа помощ по прилагане на действащите нормативни разпоредби относно изясняване на статута и собствеността на недвижими имоти, актуване и процедура по утвърждаване на актове за общинска собственост, стопанисване на жилищен фонд и осигуряване на компетентно обслужване на гражданите и юридически лица, включително по прилагането на Закон за управление на етажната собственост, Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за кадастъра и имотния регистър.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”.
2.2. Област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления  – направление: стопански и правни науки, технически науки, икономика.
2.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4  години в съответната  област и/или в държавната администрация или минимален ранг - ІІІ младши.
2.4. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
3.1. Отлично познаване и способности за прилагане на нормативната уредба в областта на общинската и етажна собственост и жилищно настаняване.
3.2. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността.
4. Минимален размер на основната заплата: от 750 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).   
5. Начин на провеждане на конкурса, чрез:
5.1.  Решаване на тест
5.2.  Провеждане на интервю.
6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1.  Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС;
6.2. Декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност; (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага).
6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит- трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /.
6.5. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива.
6.6. Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документи:
7.1. Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на СО - Район „Средец” – гр. София 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – Деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.
7.2.  Документите може да се подават по електронен път,  на електронна поща   info@sredec-sofia.org , като в този случай заявлението за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 на НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.          
7.3.   Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС).
Образци за писменото заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС  и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list
8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло, намиращо се на партера Район „Средец” и интернет страница на СО-Район „Средец” /www.sredec-sofia.org/.
9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ  /П/
Кмет на район  “Средец”

 


Назад