Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ от „Алнуами груп” ЕООД „Изграждане на временен паркинг“ в Трета извънградска част

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837         www.sredec-sofia.org


РСЦ21-ДИ05-376/09.08.2021г       

                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.6, ал.10,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.31/2019г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение чрез РИОСВ  от „АЛНУАИМИ ГРУП” ЕООД


                  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПАРКИНГ“

Местоположение: в УПИ III-105-за офис сграда, кв.19, м.”Трета извънградска част”, с идентификатор по кадастралната карта 68134.108.240 , район „Средец”, Столична община.

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  чрез РИОСВ от „АЛНУАИМИ  ГРУП” ЕООД” е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  09.08.2021г. до  23.08.2021г.вкл.

Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, достъп до информацията на инвестиционното предложение може да получите след предварителна заявка на тел. 02/948-43-57, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч

Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 23.08.2021г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail:riosv@riew-sofia.org


АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”


Назад