Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение от Столична община за: „Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - сондажни кладенци за ТК4-Борисова градина"

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837         www.sredec-sofia.org


РСЦ21-ВК08-1394/22.07.2021г.       

                С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. 2019г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение от  СТОЛИЧНА ОБЩИНА, за

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- сондажни кладенци /чл.50, ал.7, т.2 от Закона за водите /ЗВ/-съществуващо съоръжение- за ТК4-Борисова градина “
Местоположение: район „Средец“, поземлен имот  /ПИ/ 68134.109.11, парк  „Борисова градина“, район „Средец“, Столична община

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  СТОЛИЧНА ОБЩИНА  е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  22.07.2021г до  05.08.2021г.вкл.
Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, достъп до информацията на инвестиционното предложение може да получите след предварителна заявка на тел. 02/948-43-57, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.


Становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 05.08.2021г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail:riosv@riew-sofia.org


АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”


 

 


Назад