Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Съобщаване на заинтересованите лица на виза за проектиране на допълващо застрояване – подземен трафопост към жилищна сграда, разположена в упи III-313 „за ЖС“, кв. 33, м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, с административен адрес ул.”Мануш войвода”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


Изх.№ КъмРСЦ21-ТД26-672-(5)/01.07.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Ви съобщавам, че Главният архитект на район „Средец“ на 01.07.2021г. е издал виза за „инвестиционно проектиране на допълващо застрояване – подземен трафопост към жилищна сграда, разположена в УПИ III-313 „за ЖС“, кв.33, м. “Трета извънградска част”, с административен адрес ул. „Мануш войвода” №5, поземлен имот с идентификатор 68134.107.313, район „Средец“.                  
Визата се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикувана на интернет страницата на район ”Средец” www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по нея и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Ако имате възражения по визата, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да я обжалвате по реда на чл.215, ал.(4) от ЗУТ пред Административен съд- София град.
           Жалбите се подават в два екземпляра в район „Средец”, ул. „Леге” №6, чрез район „Средец” до Административен съд София- град.                                                     
      
                          
АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район ”Средец”


Прилежащи документи

Назад