Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Разрешение за поставяне №8 от 24.06.2021г. на главния архитект на район „Средец“ за: „Преместваем обект по индивидуален проект: НАВЕС, 1бр.“

                                                                                          
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

СЪОБЩЕНИЕ РСЦ21-ГР94-996

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на район „Средец“ е одобрил проект на 24.06.2021г. и издал разрешение за поставяне №8 от 24.06.2021г. за: „Преместваем обект по индивидуален проект: НАВЕС, 1бр.“.
Обектът попада в имот с идентификатор 68134.100.214, разположен в УПИ VIII - 8, кв № 453, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", с административен адрес – ул. „Славянска“ №23, район „Средец“, гр.София.
Възложител е "ФРЕНДЛИ БЕЪР" ООД с управители Жана Живодарева Душкова – Васева и Георги Йорданов Васев
Съобщението е направено въз основа на данни за собствеността, налични в Техническия архив на район „Средец“.
Проектът и издаденото разрешение за поставяне се съхранява в техническата служба на Район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.415. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 12, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч..
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на район „Средец“.
Възражения, предложения и сигнали се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

 

 


Прилежащи документи

Назад