Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Съобщения

Обществено обсъждане относно проект за изграждане на „бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз Борисова градина“, имот с ид: 68134.109.11, район „Средец“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх.№КъмРСЦ20-ВК08-2170-[1]/19.01.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

СО–РАЙОН „СРЕДЕЦ“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на чл.12, т.6 от Закона за устройство и застрояване на Столична община /ЗУЗСО/, чл.20 ал.5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община /НРНПОООПРУУТСО/, приета с Решение №661 на СОС по Протокол №41 от 12.10.2017г, Столична община – район „Средец“, Ви уведомява, че е издадена Заповед №РСЦ21-РД09-9/19.01.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изграждане на:
„Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов“ в парк „Княз-Борисова градина“, имот с идентификатор 68134.109.11, район „Средец“,  гр. София.
Представянето на проекта да се проведе на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 17:30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Писмени становища, мнения и предложения по представения проект, се адресират до Кмета на район „Средец“ и могат да се подават след представянето в срок до 17:00ч. на 08.03.2021г. в деловодството на района на ул. “Леге“, №6, ет.1, задължително към входящ №РСЦ20-ВК08-2170, или на електронна поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Подадените след определения срок становища не се разглеждат.
Проектът се съхранява в техническата служба на район ”Средец”, ул. ”Леге” №6, ет.4, ст.404 и е публикуван на интернет страницата на район ”Средец”-  www.sredec-sofia.org в раздел „Съобщения“, подраздел „Инвестиционни намерения“. Във връзка с предприетите мерки по повод извънредната епидемична обстановка в страната и отмененото със заповед на Кмета на район „Средец“ за неопределен срок физическо приемно време за граждани в сградата на района, разяснения по него и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи след предварителна заявка на тел. 02 948 43 55, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.
Заключителната дискусия  да се проведе  на 11.03.2021г./четвъртък/ от 17.30ч. в заседателната зала на район „Средец“ на ул. „Леге“ №6, етаж 2.
Обявлението, заедно със Заповед №РСЦ21-РД09-9/19.01.2021г. на Кмета на район „Средец“- СО, са поставени  на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация ул. „Леге“ №6  и са публикувани на официалния уебсайт на район „Средец“ www.sredec-sofia.org  за сведение.


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

 

 

Протокол от представяне на 25 -02 - 2021 обществено обсъждане на проект за изграждане на: „Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов “в парк„ Княз-Борисова градина “  

 

Протокол от заключителната дискусия на обществено обсъждане на проект за изграждане на: „Бюст-паметник на ген. Владимир Вазов “в парк„ Княз-Борисова градина “  проведено на  11-03-21 


Прилежащи документи

Назад