Столична Община Район "Средец"

Новини

Решение на СОС за временно освобождаване, изцяло или частично, от задължението на заплащането на наем от лица наематели на общински нежилищни имоти

                                                                            

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Решение № 578 на Столичен общински съвет от 12.11.2020г.

 

С Решение №578 на СОС от 12.11.2020г., се дава възможност за временно освобождаване – изцяло или частично от задължението на заплащането на наем от лица наематели на общински нежилищни имоти за периода от 15.07.2020г до 31.01.2021г.- 

За кандидатстване по посоченото решение, трябва да се подаде заявление с приложени за целта следните документи: 

декларация по образец на заявителя;

за лицата, регистрирани по ЗДДС – справка-декларация по чл.125 ЗДДС или извлечение от дневника за продажбите по чл.124 ЗДДС, за периода на въведените противоепидемични мерки и при доказване на спад на продажбите от 20% до 50% и над 50% за същия период на 2019г.;

за лицата, нерегистрирани по ЗДДС – свидетелство за регистрация на фискалното устройство, месечен отчет за периода на действие на въведените противоепидемични мерки и при доказване на спад на продажбите от 20% до 50% и над 50% за същия период на 2019г.

 

Място на подаване на заявлението:

Столична община - район "Средец" - гр. София 1000, ул. "Леге" № 6 

 

Срокове за подаване на документи:

1. За периода от 15.07.2020 г. до 30.11.2020 г. срок за подаване до 14.12.2020 г. 

2. За периода от 01.12.2020 г. до 31.01.2021 г. срок за подаване до 10.02.2021 г.