Столична Община Район "Средец"

Новини

Указания за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

 

Указания към  

Заповед № СОА20-РД09-158 24.11.2020 г. на кмета на СО-район „Средец“ 

 

ЗА НЕДОПУСКАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

ДО 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕС 

И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО УПРАВИТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ, 

 

          Във връзка с препоръките на НОЩ по повод разпространението на COVID 19 и обявената от СЗО степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, необходимите мерки за ограничаване разпространението му на територията на Столична община, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Столична регионална здравна инспекция и при възможност от Ваша страна да предприемете следните действия: 

- Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата; 

        

- Редовно проветряване на общите части на сградата; 

       

Предоставяме на Вашето внимание Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространението на COVID – 19: 

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. 

1.2. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет актуален Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.  

1.3. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. 

1.4. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути). 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на ежедневна дезинфекция. Това са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и др)

Благодаря за разбирането! 

 

Трайчо Трайков,

кмет на район "Средец