Столична Община Район "Средец"

Новини

Според новата заповед на МОН, носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) по време на учебните часове е задължително

⚠️Според новата заповед на МОН, носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) по време на учебните часове е задължително:
✅в общите закрити части на учебната сграда
✅за учениците от 5–12 клас и за всички учители в класните стаи и в другите учебни помещения 
✅в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки
📌Изключения се допускат за:
✅учителите и учениците в училищния двор, когато няма взаимодействие с друга паралелка и се спазва разстояние от над 1.5 м.
✅учителите на 1 до 4 клас, които преподават само в една паралелка, при спазване на дистанция между тях и учениците от над 1.5 м. 
✅за учениците – които е невъзможно/неразумно да се използват предпазни средства за лице (напр. при четене на глас, изпитване, физически упражнения и др.)
✅за учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително да носят лични предпазни средства 
📌Носенето на маски и шлемове по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1–4 клас може да стане задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час.
📌По преценка на учителите, по време на час и във времето извън учебните часове учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор