Столична Община Район "Средец"

Новини

Район 'Средец' и район 'Триадица' предоставят социална услуга по проект 'Помощ в кризисна ситуация', финансиран по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020 г.

Район „Средец”, в партньорство с район „Триадица” предоставят социална услуга по Проект "Помощ в кризисна ситуация" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

От социалната услуга могат да се възползват:

• Хора с увреждания (с изключение на тези, които имат назначени лични асистенти и тези дейности са заложени в задълженията на личните асистенти).
• Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;
• Граждани, за които има социална необходимост (вкл. лица поставени под карантина във връзка с Сovid19).
• Самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Със средства на потребителите социалните асистенти, назначени по Проекта, ще закупуват и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти, продукти от първа необходимост, ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги.

Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.

Проектните дейности ще приключат на 31.12.2020 г.