Столична Община Район "Средец"

Новини

Кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво

 

 

Столична община стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Процедура № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“. Дейностите по проекта са част от мерките, заложени в „Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 - 2020 година“.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз. Общата му стойност е 44 307 919,73 лв., от които 37 661 731,77 лв. европейско и 6 646 187, 96 лв. национално съфинансиране. С процедурата ще бъде осигурено финансиране за мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление, чрез подмяна на отоплителни устройства на домакинства на твърдо гориво (дърва и въглища) с:

− друг вид отоплителни устройства: на газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн;

− с алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или  газоразпределителна мрежа.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

Провеждане на разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво;
Провеждане на проучване сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни устройства;
Изготвяне на екологични, икономически и социални анализи, в резултат на които ще бъдат разработени критерии и механизми за приоритизация на домакинствата по райони/квартали при прилагане на различни варианти за отопление, с оглед приноса към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10;
Извършване на обследване на място в обектите/домакинствата, което цели набиране на актуални технически параметри за подмяна на устройствата за отопление;
Подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) 15 000 домакинства;
и други.

Може да подавате документи за кандидатстване в съответната районна администрация по местонахождение на имота, в който за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) на дърва и/или въглища.
Условия и документи за кандидатстване можете да откриете тук:➡️https://www.sofia.bg/opos

⚠️Допълнителна информация може да получите на 📞02/94 22 444 (8:30–21:00 ч. без почивен ден)