Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Съобщение до заинтересованите лица на проект за Изменение на Плана за Регулация и Застрояване (ИПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) за м.“Трета извънградска част“, район „Средец“, кв.12, нов УПИ IX-115 „за ЖС“, с административен адрес ул.”Мизия” №9

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Изх. № РСЦ20-ВК08-392/13.03.2020 г.


ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ IX115-„за ЖС“ (ул. „Мизия“ №9), УПИ X10 (ул. „Мизия“ №7), УПИ VIII8 (ул. „Мизия“ №11), УПИ XV3 (ул. „Тича“ №4) И УПИ IV-„за ОДЗ“ (ул. „Тича“ №6) В КВ.12, И В УПИ IV-„за ОДЗ“ (ул. „Мизия“ №6-8), УПИ XXIV5 (ул. „Мизия“ №10) И УПИ XXIII6 (ул. „Мизия“ №12-14)  


СЪОБЩЕНИЕ 

               На основание чл.128, ал.(3) от ЗУТ, Ви съобщавам, че в район „Средец“ е постъпил проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) и РУП за м.”Трета извънградска част“, кв.12, нов УПИ ІХ-115„за ЖС“, с административен адрес ул.”Мизия” №9, изпратен от НАГ-СО за съобщаване на заинтересуваните лица съгласно изискванията на чл. 131 от ЗУТ. С проекта се предвижда образуване на нов УПИ за жилищно строителство по имотни граници на ПИ, променя се начина на застрояване от свободно в свързано.
               Проектът е изложен в техническата служба на Район ”Средец”, ул.”Леге” №6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. 
               Ако имате възражения по проекта, имате право в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение да ги подадете в писмен вид в район ”Средец”, ул.”Леге” №6, чрез район ”Средец” до НАГ-СО.                 


ТРАЙЧО ТРАЙКОВ
Кмет на район ”Средец”

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Възраженията се подават в два екземпляра. При подаване на възраженията лицата следва да се легитимират като заинтересована страна, представяйки документ за собственост в гореописаните имоти.

 

 


Прилежащи документи

Назад