Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед №РА50-1028 от 20.12.2019г. на Главния архитект на Столична община за увеличаване на срока на разрешение за поставяне на обект „Временна художествена инсталация „Един човек“

                                                                                       
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ20-ВК08-104
На основание § 4 от ДР на ЗУТ и във връзка с чл.61 от АПК Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал Заповед №РА50-1028 от 20.12.2019г., с която изменя разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г на Главният архитект на Столична община по одобрен (съгласуван) от НАГ проект за обект: Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“. Изменя се срока на действие на Разрешението за поставяне, като се увеличава от 1 (една) година на 2 (две) години. Причините за удължаването на срока са: времетраенето на съгласувателните процедури и затруднената реализация на художествената инсталация през зимния период.
Обектът е разположен на площадка „Мавзолей“, на пл. „Княз Александър I“ – „Градска градина“ в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. № 478, м. „Център – Зона „А-юг”, с административен адрес: ул. „Йосиф В. Гурко” № 1, гр. София.
Издадената Заповед №РА50-1028 от 20.12.2019г се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град, чрез Главния архитект на Столична община. 
За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес, съгласно чл.15 от АПК.
Възражения, предложения и сигнали, се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 


АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Проектът, план - схемата за поставяне на преместваемия обект и съгласувателното становището на МК се съхраняват в НАГ-СО на ул. „Сердика“ №5.
СЪОБЩЕНИЕ №РСЦ19-ВК08-2436  от 04.11.2019г на район „Средец“ за разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г.


Назад