Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Одобрен проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-3,4,5 и образуване на нови УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, и работен устройствен план (РУП) за УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, кв. 33, м. „III-та извънградска част

        СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


ЗАПОВЕД
РСЦ19-РА50-1/09.12.2019г.
(регистрационен индекс/дата)


В район „Средец“ на Столична община е постъпило заявление вх. № РСЦ18-ГР94-623/19.03.2018 г. от Стефан Стоянов Цвейн, Снежанка Стоянова Балабанова, Иванка Йорданова Ковачева, Десислава Ивайлова Тилева, Велислав Ивайлов Бакърджиев и Божидар Григоров Николов, с искане за разрешаване изработването на проект за изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ)  за УПИ III-3,4,5 и образуване на нови УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, и работен устройствен план (РУП)  за УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309, кв. 33, м. „III-та извънградска част”, район „Средец“.
Изработването на проекта е разрешено със Заповед № РСЦ18-РА50-1/17.05.2018 г. на главния архитект на район „Средец“ СО.
 

Със съобщение изх. № РСЦ18-ГР94-623-[8]/21.05.2018г. заповедта е съобщена на заинтересованите лица. Спазено е изискването на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и заповедта за разрешение на изработване на ИПРЗ и РУП е разгласена. В законоустановения срок не са постъпили възражения.
Със вх. № РСЦ18-ГР94-1695/27.09.2018г. е постъпило заявление за одобряване проект за ИПРЗ и РУП. Към преписката са приложени документи за собственост, скици на ПИ с идентификатори 68134.107.309, 68134.107.313 и 68134.107.314   издадени от СГКК-София.
Представената експертна оценка за съществуващата растителност е съгласувана от старши експерт Екология към район „Средец“  
 Във връзка с чл.128, ал.8 от ЗУТ по преценка на главния архитект на района проектът за ИПРЗ и РУП е разгледан от районния експертен съвет (РЕСУТ) преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.


С вх. № РСЦ18-ГР94-1695–[9]/23.07.2019г е внесен коригираният и допълнен проект съобразно изискванията на РЕСУТ. Изпълнени са изискванията на отделите и на РЕСУТ на район „Средец”.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ със съобщение с изх. № РСЦ18-ГР94-1695-[10]/09.08.2019 г. проектът е съобщен на заинтересованите лица. В законоустановения срок не са постъпили възражения.
С решение на РЕСУТ по протокол № 7 /08.10.2019 г., т. 1 от дневния ред, проектът е разгледан и приет при условие да бъде пресъгласуван с експлоатационните дружества във връзка с направените корекции и изтичането на над 6 месеца от датата на предходните съгласувателни писма.
С писма с вх. №  РСЦ18-ГР94-1695-[12]/24.10.2019 от „ЧЕЗ разпределение България“ АД,  РСЦ18-ГР94-1695-[13]/25.10.2019 от „Софийска вода“  АД, РСЦ18-ГР94-1695-[14]/30.10.2019 от „Топлофикация София“ ЕАД са приложени съгласуванията с експлоатационните_дружества.  
 
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът е изработен с разрешение от главния архитект на район „Средец“ - Заповед № РСЦ18- РА50-1/17.05.2018г.
Заявлението за одобряване на проект за ИПРЗ и РУП е подадено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 във вризка с ал. 2, т. 1 от ЗУТ, съгласно представените документ за собственост и скици - Стефан Стоянов Цвейн, Снежанка Стоянова Балабанова, Иванка Йорданова Ковачева като собственици  на имот с пл. № 313 и /ПИ с идентификатор 68134.107.313/, Десислава Ивайлова Тилева, Велислав Ивайлов Бакърджиев като собственици  на имот с пл. № 314 /ПИ с идентификатор 68134.107.314 /и Божидар Григоров Николов като собственик на имот с пл. № 309 и сградата в него /ПИ с идентификатор 68134.107.309 и сграда с идентификатор 68134.107.309.1/.


Действащият регулационен и застроителен план е одобрен със заповед № РД-50-4/24.03.2006 г. на Кмета на район „Средец“ СО.
Кадастралната карта за местността е одобрена със заповед  № РД-18-33/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за изменение на  плана за регулация за УПИ III-3,4,5, кв. 33, м. „III-та извънградска част”, район „Средец“ се създават нови УПИ III-313, УПИ IX-314, УПИ X-309 с предназначение „за жилищно строителство“. Нов УПИ III-313 „за ЖС“ се образува по имотни граници на ПИ с идентификатор 68134.107.313. Нов УПИ IX-314 „за ЖС“се образува по имотни граници на ПИ с идентификатор 68134.107.314. Нов УПИ X-309 „за ЖС“ се образува по имотни граници на ПИ с идентификатор 68134.107.309.


Основание за одобряване на проект за ПУП е нормата на чл. 134, ал. 1, т.1 във връзка с ал. 2, т.6 от ЗУТ - промяна в обществено- икономическите и устройствени условия, при които е одобрен действащия план.
  С проекта за изменение на  плана за застрояване за нови УПИ III-313 „за ЖС“, УПИ IX-314 „за ЖС“, УПИ X-309 „за ЖС“ се предвижда свързано нискоетажно застрояване с кота корниз 10м и средно етажно застрояване с кота корниз 12м. и 15м. 
  В УПИ III-313 „за ЖС“ се предвижда изграждане на нова сграда с жилищно предназначение, с преход в етажността –Г+2 и кота корниз 10м, Г+3 и кота корниз 12м, Г+4 и кота корниз 15м. Сградата е разположена свързано (към нов УПИ IX-314) като начин на застрояване и е със средноетажно застрояване като характер на застрояване. 
   В УПИ IX-314 „за ЖС“ се предвижда изграждане на нова сграда с жилищно предназначение, с преход в етажността – Г+2 и кота корниз 10м, Г+4 и кота корниз 15м. Сградата е разположена свързано по двете странични регулационни граници като начин на застрояване и е със средноетажно застрояване като характер на застрояване. 


   В УПИ X-309 „за ЖС“ се предвижда изграждане на нова сграда с жилищно предназначение с преход в етажността –Г+2 и кота корниз 10м, Г+3 и кота корниз 12м, Г+4 и кота корниз 15м и ПГ по регулационни граници. Сградата е разположена свързано (към нов УПИ IX-314) като начин на застрояване и е със средноетажно застрояване като характер на застрояване. 
Предвид наличието на свързано застрояване в повече от два УПИ на основание чл.113, ал.2, във връзка с чл.113, ал.5 от ЗУТ е изработен РУП. 
Проекта е изработен при спазване  изискванията на чл.21, ал.2 от ЗУТ.
Височината на застрояване отговаря на допустимата максимална кота корниз в устройствена зона „ЖС“ - „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване”, в която, съгласно Приложение към чл. 3, ал. 2, т.3 от ЗУЗСО е допустимо предвиденото застрояване.
С проекта се спазват максимално допустимите параметри на застрояване в цитираната устройствена зона. За нов УПИ IX-314 „за ЖС“ е спазено изискването на чл.16в, ал.2, т.1 от ЗУЗСО.  
Проекта не предвижда намалени разстояния. Показателите в матрицата върху графичната част на плана отговарят на устройствените правила и норми за зоната съгласно ОУП на СО.

  Дълбочините на жилищните сгради са съобразени с предписанията на чл. 30, ал.1 от ЗУТ като не надвишават 16м. 
    В РУП са показани необходимите силуети от всички страни на сградите и през улица, изясняващи максималните височини на сградите в абсолютни коти, броя на етажите, формата и наклона на покривите, отразени са теренните нива и подземния етаж в М1:500.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал.5 от ЗУТ. 
Спазени са изискванията на чл. 31, ал.1,т.1 и т.2 и чл. 31,  ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ за разстоянието от основното застрояване до вътрешните регулационни граници на имотите. Дълбочините на сградите са съобразени с предписанията на чл. 31, ал.5 от ЗУТ, като при никой от калканите не надвишават 16м.
  Проектът не противоречи на ОУП на СО, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
  Служебно е установено съответствие на данните в приложения проект с наличните данни в информационната система на регулационните планове, поддържани от Столична община.


Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.
  Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта - сезиране на административния орган от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ и РУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на заинтересованите лица, разгледан е и е приет от РЕСУТ на район „Средец“ СО.
  Спазени са материално-правните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.


  С оглед на гореизложените мотиви, събраните в административното производство доказателства и на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка със заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. на Кмета на Столична община, изменена и допълнена със заповед № СОА19-РД09-697/16.05.2019г., чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 6, чл.31, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.32, чл.114 ал.1 т.1 във връзка с чл.113 ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, устройствена категория по т.3 от Приложение към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО и протокол на РЕСУТ № 7 /08.10.2019 г., т. 1 от дневния ред ОДОБРЯВАМ ПРОЕКТ ЗА:


1.Изменение на плана за регулация на УПИ III-3,4,5 кв.33 м. „III-та извънградска част” и образуване  на нови УПИ III-313 „за ЖС“, УПИ 
IX-314 „за ЖС“, УПИ X-309 „за ЖС“по имотни граници съгласно  приложения проект. 
2. Изменение на плана за застрояване на нови УПИ III-313 „за ЖС“, УПИ IX-314 „за ЖС“, УПИ X-309 „за ЖС“, кв.33 м. „III -та извънградска част” съгласно  приложения проект. 
3. Работен устройствен план за нови УПИ III-313 „за ЖС“, УПИ IX-314 „за ЖС“, УПИ X-309 „за ЖС“, кв.33 м. „III -та извънградска част” съгласно  приложения проект.
 

Заповедта и одобрения проект да се публикуват на интернет страницата на район „Средец“ Столична община - (http://sredec-sofia.org/) на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
 Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - София  град.
 Жалбите се подават в два оригинални екземпляра в деловодството на район „Средец”, ул. „Леге“ №6 и се изпращат в Административен съд София - град.

 

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ  
Главен архитект на район”Средец”:
 


Назад