Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Ремонт и обновяване на Парк „Борисова градина“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.orgВъв връзка с подготовка на проект за Парк „Борисова градина“, включен в Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1 001-039 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на 27.12.2019г. от Главният архитект на СО е издадена Виза за инвестиционно проектиране на ремонт и обновяване на Парк „Борисова градина“, район „Средец“- СО в граници:
Бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“
Визата ще бъде публикувана на интернет страницата на  Столична община – направление „Архитектура и градоустройство“ ( https://www.sofia-agk.com/ )
Визата и инвестиционният проект подлежат на съгласуване от Министерство на културата.
Проектът може да включва възстановяване на настилки, изграждане на автоматична поливна система и стълбове за алейно осветление, възстановяване на архитектурни пластики и елементи на градинското обзавеждане.

 

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”
 


Назад