Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Съобщения

Проект за обща и подробна схема за поставяне на преместваеми обекти на временен пазар КИЦ „Славейков“, пл.”Славейков”, м.”Зони Г- Центъра” (част), район „Средец”

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ВК08-2689/09.12.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ


           На основание чл.19, ал.(5) от НПОРИМДЕРДТСО, Ви съобщавам, че е постъпил проект за обща и подробна схема за поставяне на  преместваеми обекти на временен пазар КИЦ „Славейков“, пл.”Славейков”, м.”Зони Г- Центъра” (част), район „Средец”. 
            Проектът се съхранява в техническата служба на Район”Средец”, ул.”Леге” N 6, ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
            Ако имате възражения по проекта, имате право в едномесечен срок от получаване на съобщението да подадете писмени възражения и предложения до НАГ чрез район”Средец”, ул.”Леге” №6.

 

 

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район”Средец”

 


                                                                
   

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


Назад