Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заповед №РА50-726 от 07.10.2019г. на Главния архитект на Столична община за одобряване на Работен устройствен план за УПИ I – за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ №1, гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ(ЕС), НОСИТЕЛИТЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ I- за общ. обсл. и админ, УПИ II- за общ. обсл. и админ. И УПИ III-265 в кв.467, с административни адреси ул. „Иван Вазов“ № 1 и ул. „Славянска“ №№2, 4, 6, гр. София

Съобщение N РСЦ19-ВК08-1690

 


На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите лица одобрения със заповед №РА50-726 от 07.10.2019г. на Главния архитект на Столична община „Работен устройствен план (РУП) за УПИ I– за обществено обслужване и администрация, кв. 467“, поземлен имот с идентификатор 68134.100.266 по КККР, м.„Център - Зона „А“ - юг“, район „Средец“, с административен адрес ул. „Иван Вазов“ № 1,  гр.София. Проектът не допуска намалени разстояния към вътрешно регулационни граници, съседни имоти и/или сгради, включително през дъно и през улица.
Проектът и заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.“Леге” № 6. Разяснения по тях можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа. 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
Възраженията се подават в писмен вид, в два екземпляра в район „Средец” на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж. Изпращат се в Административен съд София-град от отдел „Право-нормативно обслужване“ на НАГ-СО.

 


ТРАЙЧО  ТРАЙКОВ
Кмет на район „Средец”
на основание Заповед №РСЦ19-РД09-226/27.11.2019г
 


Прилежащи документи

Назад