Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за : „ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1119”, район „Средец”, Столична община, ул.”Княз Александър I” №10, вх. А и вх. Б- сграда с идентификатор 68134.100.52.1


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

КС  7000-115 /  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 


На основание 4, ал.2 от Наредбата за въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.67/2019г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД, за :
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 1119”, район „Средец”, Столична община, ул.”Княз Александър I” №10, вх. А и вх. Б- сграда с идентификатор 68134.100.52.1
Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „ТЕЛЕНОР  БЪЛГАРИЯ” ЕАД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  26.11.2019г до  10.12.2019г.вкл.
Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 10.12.2019г. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,
e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg. 

АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”Назад