Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Заповед във връзка с търговията на открито на територията на район „Средец“ за футболна среща, провеждана на Национален стадион „Васил Левски“ на 14 ноември 2019 г.

            
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                                                                                 тел. 948 43 17 факс 986 18 37  www.sredec-sofia.org

 


З А П О В Е Д
№ РСЦ19 – РД 56 – 64/08.11.2019 г.
Във връзка с подадени заявления и създаване на по-добра организация за търговията на открито със знамена, спортни аксесоари, храни и безалкохолни напитки на територията на район „Средец“ за футболна среща, провеждана на Национален стадион „Васил Левски“ на 14 ноември 2019 г. и на основание чл. 46 от ЗМСМА и чл. 30, т. 3 от НОАМТЦУПСО 


О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните места за търговия на открито за продажба на знамена, спортни аксесоари, храни и безалкохолни напитки с продължителност от 1 ден на 14 ноември 2019 г. на територията на район „Средец”, както следва:

 

Адрес Брой места
Изход метростанция В.Левки - вдясно 8
Пл. "Орлов мост" от страната на езерото "Ариана" 5
Изход метростанция Васил левски - ляво 7

 

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗНАМЕНА, СПОРТНИ АКСЕСОАРИ, 
ХРАНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ:
• Срокът на действие на заповедта е на 14 ноември 2019 г.
• Издаване на разрешения става по реда на подаване на заявленията, приети до 11.11.2019 г. включително до изчерпване на посочените в настоящата заповед места. Предимство имат кандидати, добросъвестно ползвали мястото в предходни периоди, търговци с адрес на територията на Столична община. 
• Няма да бъдат одобрявани заявленията на недобросъвестно ползвали мястото търговци в предходни периоди. 
• За така определените места за търговия на открито се издават разрешения за ползване на място по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и съгласно чл. 30, т. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
• Подписаните разрешения се получават лично срещу представяне на лична карта на касата на район „Средец” на ул. „Леге” №6, ет. 1 на 14 ноември 2019 г.
• При използване на местата да се спазват изискванията за безопастност на движението, опазване на чистотата и обществения ред, съгласно Наредбата за обществения ред на територията на СО.
• В разрешенията да се посочи точната стокова спецификация и срокът, за който се издават, като таксите се определят съгласно чл. 30 т. 3 и Приложение 1 т. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от СО.
• Разрешенията да се издадат с период на действие на 14 ноември 2019 г. в часовете между 08:00 и 21:00, съгласно чл. 22а от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.
• Търговията на открито извън определените в заповедта места е забранена. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Найден Крумов, началник отдел РКТСД на район „Средец”.


МАРИЯ АЧКОВА
Кмет на район “Средец”Назад