Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешение за поставяне №97 от 16.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: ДВА ПАВИЛИОНА, ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА И ДВА ФИРМЕНИ НАДПИСА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ19-ВК08-2390

На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №97 от 16.10.2019г по одобрен (съгласуван) от НАГ проект за обекти:
 - Павилион по индивидуален проект: заведение за бързо обслужване. Обектът е разположен на ъгъла на ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Шести септември“ в градина около храм „Св. Седмочисленици“ 
- Павилион по индивидуален проект: заведение за бързо обслужване и обществена тоалетна. Обектът е разположен на ъгъла на ул. „Граф Игнатиев” и ул. „Цар Шишман“ в градина около храм „Св. Седмочисленици“ 
- Фирмени надписи – 2броя. 
Всички обекти са разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.103.89, кв. № 461а, м. "Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10", район Средец, гр. София.
Проектите за поставяне на преместваемите обект, екзекутивната документация и съгласувателното становището на МК се съхраняват в НАГ-СО.
Издаденото разрешение за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес, съгласно чл.15 от АПК.
Възражения, предложения и сигнали, се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:


Назад