Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г на Главния архитект на Столична община за: „Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“

                                                                                       
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org


СЪОБЩЕНИЕ № РСЦ19-ВК08-2436


На основание чл.31 от НПОРИМДЕРДТСО и § 4 от ДР на ЗУТ, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е издал разрешение за поставяне №99 от 28.10.2019г по одобрен (съгласуван) от НАГ проект за обект: Монументално-деокоративен елемент: Временна художествена инсталация „Един човек“. Обектът е разположен на площадка „Мавзолей“, на пл. „Княз Александър I“ – „Градска градина“ в поземлен имот с идентификатор 68134.100.57, УПИ I, кв. № 478, м. „Център – Зона „А-юг”, с административен адрес: ул. „Йосиф В. Гурко” № 1, гр. София.
Разрешението за поставяне се издава за срок от една година.
Проектът, план - схемата за поставяне на преместваемия обект и съгласувателното становището на МК се съхраняват в НАГ-СО.
Издаденото разрешение за поставяне се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.
Разрешението за поставяне може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение пред Административен съд София-град,  чрез Главния архитект на Столична община. 
За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес, съгласно чл.15 от АПК.
Възражения, предложения и сигнали, се подават в район „Средец” в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж.

 


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ 
Главен архитект на район „Средец”:
 


Назад