Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, съгласно акт за частна общинска собственост находяща се в гр. София, район „Средец“, ул. „Ангел Кънчев“ № 9

СО-район „Средец” обявява публично оповестен конкурс 5/ 31.10.2019г. с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, съгласно  акт за частна общинска собственост № 1017/24.06.2019г. на район „Средец“, представляващ самостоятелен обект- подземна тоалетна с железобетонна конструкция, с площ 55 кв.м., с идентификатор 68134.102.52.1.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.102.52 по КККР на район „Средец“, находяща се в гр. София, район „Средец“, м. „Центъра“, кв. 405а, ул. „Ангел Кънчев“ № 9. Специфично конкурсно условие – за „обществена тоалетна“.

 


Прилежащи документи

Назад