Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ-трета метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                     тел. 9877811 факс 9861837                    www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ19-ДИ04-355  /18.09.2019г.

 

              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 6, ал.9 и 10  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило писмо от МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, вх. №  РСЦ19-ДИ04-355/16.09.2019г.   с допълнителна информация във  връзка с процедура за преценяване на необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение /ИП/:

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МЕТРО СОФИЯ-трета метролиния към квартал „Слатина“, с възложител „Метрополитен“ ЕАД

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „МЕТРОПОЛИТЕН“ЕАД   , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/ , и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от 19.09.2019г. до  03.10.2019г.вкл.

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 03.10.2019г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6  или Министерство на околната среда и водите – гр. София  1000- бул. „Мария Луиза“ № 22.

 

арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ

Главен архитект на район „Средец”

 

 

 


Прилежащи документи

Назад