Столична Община Район "Средец"

Кариери

Район "Средец"- СО обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността: Медицинска сестра, детска градина №18 "Детски свят" - дейност 431 "детски ясли"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

ОБЯВЯВА: СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ДЕТСКА ГРАДИНА № 18 '' ДЕТСКИ СВЯТ'' - ДЕЙНОСТ 431 '' ДЕТСКИ ЯСЛИ''

 

1. Цел на длъжността: 
Опазване на здравето и живота на децата до 3 годишна възраст като: приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се информира за това и от родителите, наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. Полага активни грижи за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им и със съдействието /по указания/ на педагога. Следи за провеждането на имунизациите, съгласно имунизационния календар. Следи медицинската документация, относно периодичността на провеждането на профилактични преглади и своевременно напомня на родителите. Грижи се за правилното физическо и психическо развитие на децата. Провежда възпитателни дейности, при изпълнение на плана за педагогическа работа на педагога или ЗДУД и съгласно неговите указания. Организира и осъществява дейностите по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата.
2. Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”, специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка".
3. Вид на правоотношението – трудово.
4.Определена основна работна заплата за длъжността - 730.00 лв.
5. Начин на провеждане на подбора: По документи и интервю.
6. Необходими документи за кандидатстване:
6.1.   Писмено заявление до кмета на района.
6.2.  Копия от документ за придобита образователно–квалификационна степен;
6.3. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие.
6.4.  Автобиография – да съдържа подробна информация.
7. Място и срок за подаване на документите: лично или чрез пълномощник в район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – Деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението до 25.09.2019 г. включително.
Телефон за контакт 02/ 948 43 31
Обявата и всички съобщения във връзка с нея ще се публикуват на електронната страница на района – www.sredec-sofia.org и на информационното табло.
Дата и място на провеждане на интервю: заседателна зала намираща се на II-ри етаж, в сградата на СО Район „Средец“. Датата на провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъде определена допълнително.


МАРИЯ AЧКОВА
Кмет на район  “Средец”Назад