Столична Община Район "Средец"

Търгове и конкурси

Публично оповестен конкурс 4/ 09.08.2019г. с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на свободен, нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с акт за частна общинска собственост № 893/13.05.2011г. на СО-район „Средец“


Назад