Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Изграждане на 1 водочерпателен и 1 реинжекционен тръбни сондажни кладенци , с дълбочина 70 м всеки, за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление и за водоснабдяване за почистване на тоалетни на х-л Рила

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ДИ04-298    
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

В изпълнение на чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.3/2018г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  чрез  РИОСВ- София   от „РИЛА ЦЕНТЪР” ЕООД
„Изграждане на един водочерпателен  и един реинжекционен тръбни сондажни кладенци , с дълбочина 70 м всеки, за водоснабдяване и реинжектиране на подземна вода за отопление чрез термопомпена инсталация и за водоснабдяване за други цели /почистване на тоалетни/ на хотел „Рила“, район „Средец“, ул. „Цар Калоян“ № 6“.
Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „РИЛА ЦЕНТЪР” ЕООД е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец” в сградата на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org. 
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  08.08.2019г до  22.08.2018г.вкл.
Информацията за инвестиционното предложение е на разположение  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения и/или възражения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 22.08.2019г., вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail:riosv@riew-sofia.org


АРХ. КРИСТИАН  ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”

П.П. Приложение информация във връзка с съобщаването по чл. 4 от Наредба за ОВОС
 


Назад