Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Обществено обсъждане на предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                    тел.02/ 948 43 17 , факс 9861837 www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ВК08-1450/

ОБЯВЛЕНИЕ
  чл.127 от ЗУТ  и наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания, приета от СОС
 В район „Средец“ е постъпило писмо с  вх.№ РСЦ19-ВК08-1450/02.07.2019г., от НАГ-СО , относно- Обществено обсъждане на  предварителна виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III.
 Издадена е Заповед № РСЦ19-РД09-147/07.08.2019г  от Кмета на район „Средец”  за  провеждане процедура за обществено  обсъждане  и представяне на предварителната виза за проучване и проектиране на паметник на Цар Борис III / на място на вече изградения/ в ПИ с идентификатор 68134.109.11 /Парк Борисова градина/, район „Средец“, съгласно влязла в сила кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-33/15.06.2010 г.  на Изпълнителния директор на АГКК.
Представянето ще се проведе  в заседателната зала на район „Средец“, етаж 2, ул. „Леге“ № 6 на 19.08.2019 г. /понеделник/ от 17.30ч.  
 
Писмени становища , мнения и предложения  относно: Предварителна виза за проучване и проектиране на паметника Цар Борис III  се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 03.09.2019 г./вторник/ в деловодството на район „Средец -СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София, задължително към входящ № РСЦ19-ВК08-1450 или на електронната поща info@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след  определения срок не се разглеждат.
Предварителната виза  за проучване и проектиране  на паметника на Цар Борис III e на разположение в стаи 403,  415 и 503, отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ при районната администрация и може да бъде разгледана в приемно време всеки понеделник от 14:00 до 17:00 и всяка сряда от 10:00 до 12:00ч.
Заключителната дискусия да се проведе в заседателната зала на район „Средец“-  СО, етаж 2 , ул. „Леге“ № 6 на 11.09.2019 г. /сряда/ от 17,30ч..
Обявлението, заедно със Заповедта РСЦ19-РД09-147/07.08.2019г. на Кмета на район „Средец“  са  поставени на информационното табло  – ул.”Леге” № 6 /партер/ в сградата на районната администрация  и са  публикувани на интернет страница  www.sredec-sofia.org за сведение .

 

 

 
арх. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”
 


Назад