Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Получено разрешение за строеж №166/09.07.2019г. и одобрен проект за обект: „Укрепване на физкултурен салон, съгласно конструктивно обследване на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II“ №72, кв.17А, м.”III-та извънградска част“, гр. София

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org
РСЦ19-ВК08-1474


ДО
ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА 
КМЕТ НА СО
ЧРЕЗ МАРИЯ АЧКОВА
КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“
УЛ.“ЛЕГЕ“ №6
ДО
ВЕРА ЗАХАРИЕВА 
ДИРЕКТОР НА 12-ТО СОУ
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II“ №72 
СЪОБЩЕНИЕ 
          
  На основание чл.149, ал. (1) и ал. (2) от ЗУТ Ви съобщавам, че Главния архитект на СО е издал разрешение за строеж №166/09.07.2019г. и е одобрен проект за обект: „Укрепване на физкултурен салон, съгласно конструктивно обследване на сградата на 12-то СУ „Цар Иван Асен II“ №72, кв.17А, м.”III-та извънградска част“, гр. София.
Копие от разрешението за строеж се съхранява в техн. служба на район „Средец“, на ул. „Леге“ №6,  ет.4, ст.404. Разяснения по него може да получите всеки понеделник от 14.00ч. до 17.00ч. и всяка сряда от 10.00ч. до 12.00ч. 
Ако имате възражения, имате право в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение да ги подадете в писмен вид в деловодството на район ”Средец”- СО, ул.”Леге” №6, чрез НАГ–СО до Административен съд - София-град. Жалбите следва да са в два екземпляра.
                                               

 

                   
АРХ.KРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район”Средец”:


 Прилежащи документи

Назад