Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Постъпило инвестиционно предложение от ЮЛИАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ , за :„ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ “,местоположение: УПИ ХIII-156, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.156, ул.“Добромир Хриз“ № 19, район „Средец“- Столична общин

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”
гр. София, ул. "Леге" № 6                        тел.02/ 948 43 17, факс 02/ 948 18 37        www.sredec-sofia.org

РСЦ19-ГР94-1204  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 


На основание 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.В. БР.3/2018Г../   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  ЮЛИАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ , за :„  ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ГАРАЖИ “,местоположение: УПИ ХIII-156, кв.18,, м. „Трета извънградска част“, с идентификатор 68134.107.156, ул.“Добромир Хриз“ № 19, район „Средец“- Столична община

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  ЮЛИАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6 /партер/, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.
Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  12.07.2019 г. до  26.07.2019г.вкл.
Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.
Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 26.07.2019г вкл.. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10, e-mail:riosv@riew-sofia.org


АРХ. КРИСТИАН ЯРИЧКОВ
Главен архитект на район „Средец”
Назад